Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 15/08/2020 tarihinde,

 saat: 16:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/08/2020 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin; Dernek Tüzüğünün 7. Maddesi “Çağırı Usulü” hükmüne istinaden derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Gündem:
1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış